Tilpasninger i alderspensjonen fra 1. januar 2011

/ / / Tilpasninger i alderspensjonen fra 1. januar 2011

Ny alderspensjon i folketrygden medfører endringer og tilpasninger av reglene om alderspensjon i folketrygdloven kapittel 19 fra og med 1. januar 2011.

Alle løpende alderspensjoner skal reguleres som for ny alderspensjon. Det vil si en regulering i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 % som tilsvarer et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Levealdersjustering og nøytralt uttak skal gjelde for alderspensjon som for ny alderspensjon, jf. folketrygdloven ny § 19-6 første og annet ledd. Fleksibelt uttak fra 62 år skal også gjelde for alderspensjon som for ny alderspensjon, jf. folketrygdloven ny § 19-4.

For å innføre levealdersjustering, nøytralt uttak, fleksibelt uttak fra 62 år og ny regulering av løpende pensjoner i alderspensjonen, må reglene endres på en rekke punkter. Det vil innføres noen spesielle endringer og begreper i alderspensjonen som skiller seg fra den nye alderspensjon.

Minstepensjonen i alderspensjonen får ny utforming. Satser for et minste pensjonsnivå ved 67 år for hel pensjon med full trygdetid fastsettes med et kronebeløp, på samme måte som garantipensjonen i ny alderspensjon. Dette gjøres i forbindelse med den årlige reguleringen av alderspensjoner, jf. folketrygdloven ny § 19-8 annet ledd. Nivået fastsettes med tre satser som avhenger av sivilstatus og størrelsen på ektefellens inntekt og pensjon. Lav sats skal utgjøre 159 % av grunnbeløpet, ordinær sats skal utgjøre 185 % av grunnbeløpet og høy sats skal utgjøre 200 % av grunnbeløpet, jf. lovforarbeidene Innst. O. nr. 67 (2008-2009) s. 22. Disse nivåene blir en videreføring av minstepensjonsnivåene.

Dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon i alderspensjonen er lavere enn minste pensjonsnivå vedkommende har rett til, skal differansen utbetales som et pensjonstillegg, jf. folketrygdloven ny § 19 8 syvende ledd. Et slikt pensjonstillegg erstatter særtillegget. Dette er en teknisk tilpasning til nye regler og får ikke betydning for nivået på den enkeltes pensjon, jf. lovforarbeidene Innst. O. nr. 67 (2008-2009) s. 22.

Basispensjon er et nytt begrep og utgjør summen av grunnpensjon og tilleggspensjon i alderspensjonen. Dette framgår av folketrygdloven ny § 19-5 første ledd og er kun gjort av tekniske årsaker for å forenkle begrepsbruken knyttet til fleksibilitet og delvis uttak, jf. lovforarbeidene Innst. O. nr. 67 (2008-2009) s. 22. Ved uttak av alderspensjon skal basispensjonen divideres med et forholdstall, jf. folketrygdloven ny § 19-5 annet ledd. Pensjonsbeløpet som da framkommer, vil være justert for endringer i levealderen og for uttakstidspunkt, jf. lovforarbeidene Innst. O. nr. 67 (2008-2009) s. 22.

Levealdersjustering og nøytralt uttak skal gjennomføres ved hjelp av forholdstall, jf. folketrygdloven ny § 19-6 tredje ledd. Forholdstallene har samme funksjon som delingstallene i ny alderspensjon. Etter ftl. ny § 19-6 femte ledd skal levealdersjusteringen i gammel alderspensjon fases gradvis inn, slik at de første årskullene som blir pensjonister fra og med 2011 skjermes for den fulle effekten av levealdersjusteringen.