Regulering

Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten, jf. folketrygdloven § 20 18 første ledd.

I følge folketrygdloven § 20-18 annet ledd skal pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 %. Dette vil over tid tilsvare gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, jf. lovens forarbeider Ot. prp. nr. 37 (2008-2009) s. 186. Pensjonistene ved ny alderspensjon blir dermed ikke fullt ut delaktige i den alminnelige velstandsutviklingen i samfunnet.

Satsene for garantipensjon skal reguleres i samsvar med lønnsveksten justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret, jf. folketrygdloven § 20-18 tredje ledd. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 37 (2008-2009) s. 186 vil en slik regulering normalt være bedre enn en regulering i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 %, men det vil avhenge av utviklingen i levealderen framover. Det gis en garanti i folketrygdloven § 20 18 tredje ledd for at satsene for garantipensjon aldri skal kunne reguleres svakere enn i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 %.