Fleksibelt uttak fra 62 år

/ / / Fleksibelt uttak fra 62 år

Etter folketrygdloven § 20-2 kan en person tidligst ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Visse vilkår må imidlertid være oppfylt ved uttak av alderspensjon før 67 år.

Alderspensjon kan tas ut helt eller delvis, jf. folketrygdloven § 20-14 tredje ledd. Den kan tas ut i andelen 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 %. I følge folketrygdloven § 20-14 fjerde ledd kan pensjonsgraden endres eller oppdateres når det har gått ett år fra uttakstidspunktet eller fra senere endring. Det gis likevel mulighet til å til å ta ut full pensjon og for å stanse uttaket til enhver tid. Reglene om delvis uttak av alderspensjon legger til rette for at den enkelte kan kombinere arbeid og pensjon.

Det fleksible uttaket fra 62 år er ikke like fleksibelt for alle. For å kunne ta ut alderspensjon før fylte 67 år, må samlet pensjon når vedkommende fyller 67 år, minst tilsvare garantipensjonsnivået med full trygdetid når vedkommende fyller 67 år, jf. folketrygdloven § 20-15 første ledd. Alle som har tjent opp inntektspensjon, vil få en alderspensjon ved uttak fra 67 år som er høyere enn garantipensjonsnivået. Dette tillater også uttak av garantipensjon før 67 år, så lenge vilkåret er oppfylt, jf. lovforarbeidene Innst. O. nr. 67 (2008-2009) s. 17. En som ikke har noe pensjonsopptjening, må vente til 67 års alder med å ta ut sin garantipensjon.