Alder, forutgående og fortsatt medlemskap

Forutgående medlemsskap – minste trygdetid

Vedkommende må ha minst tre års trygdetid for å ha rett til alderspensjon, jf. folketrygdloven § 19-2 første ledd. Trygdetid er i hovedsak tiden en har vært medlem i folketrygden etter fylte 16 år til og med det året en fylte 66 år, jf. folketrygdloven § 3-5 annet ledd. Etter folketrygdloven § 19-2 annet ledd gjelder ikke dette kravet for en flyktning som er medlem i folketrygden.

Fortsatt medlemsskap

Hovedregelen er at vedkommende fortsatt må være medlem i folketrygden for å få rett til alderspensjon, jf. folketrygdloven § 19-3 første ledd. Alderspensjon ytes likevel til en som ikke er medlem i folketrygden dersom vedkommende har minst 20 års samlet botid. Botid er i hovedsak tiden en har vært medlem i folketrygden etter fylte 16 år til og med det året en fylte 66 år, jf. ftl. § 3-5 annet ledd jf. åttende ledd.

Den som har mindre enn 20 års samlet botid får likevel en eventuell tilleggspensjon og i så fall grunnpensjon svarende til det tilleggspensjonen er beregnet etter. Dette følger av folketrygdloven § 19-3 annet ledd.

Etter EØS-avtalen og trygdeavtaler kan alderspensjonen med begrensninger eksporteres til andre land.

Alder

Vedkommende må ha fylt 67 år for å ha rett til alderspensjon, jf. folketrygdloven § 19-4.