Vedlikehold, utgifts- og inntektsdeling

Sameierne har krav på at gjenstanden blir holdt forsvarlig ved like jf. sameieloven § 8. Det mest praktiske er at sameierne i fellesskap treffer avgjørelse om vedlikehold, men den enkelte sameier kan opptre på egen hånd hvor noe må gjøres for å ”berga tingen frå skade eller øydelegging”. Den sameier som setter i gang arbeid på sameie tingen plikter å kontakte medeierne hvor dette kan skje ”utan berga tingen frå skade eller øydelegging”. Hvor en sameier rettmessig har handlet alene, vil utgiftene fordeles mellom proratarisk mellom sameierne. Det fremgår videre av § 8 at sameierne skal ”fara fint med tingen”, og etter bruk skal det ryddes og rengjøres. I Rådsegn 4 s. 28 fremgår det at dette ikke er ”meir enn det som høyrer med til sømd og god folkeskikk”.

Eiendomsskatt, avgifter og lignende faste eller nødvendige utgifter på tingen deles mellom sameierne i forhold til sameierbrøken, jf. sameieloven § 9. Det samme gjelder andre vanlige utgifter dersom sameierne har like stor nytte av dem. Kostnader ut over dette skal deles mellom sameierne etter nytten de har av kostnaden. Er det for eksempel bygget en brygge med båtplasser til en strandeiendom som er i sameie, fordeles kostnadene mellom de av sameierne som benytter båtplassene, jf. sameieloven § 9 første ledd, tredje punktum. Inntekter, for eksempel fra utleie av eiendommen, deles etter partsforholdet hvis ikke annet er avtalt. Den som for eksempel eier 1/3 av eiendommen, får også 1/3 av inntektene.