Hva er sameie?

Når to eller flere personer eier noe sammen foreligger sameie. Det er selve eiendomsretten som er delt, ikke bruksretten. For eksempel; en fast eiendom kan være i sameie mellom flere, men selv om hver sameier bare eier en prosent av eiendommen vil hver sameier kunne bruke hele eiendommen. Typiske eksempler på sameie er at to ektefeller eier sin felles bolig sammen, at noen venner har gått sammen for å kjøpe en gressklipper de eier sammen eller at tre søsken sammen eier en hytte som de har arvet etter foreldrene sine.

Sameie av eiendom kan deles inn i to hovedtyper, personlig sameie og realsameie. Personlig sameie heter det når flere personer eller organisasjoner eier en eiendom sammen. Typisk et ektepar der hver ektefelle eier ½ hver, men det kan også være mange eiere med ulik eierandel. Ved et personlig sameie kan hver av eierne normalt selge sin eierandel fritt og det er også adgang til å pantsette andelen. Realsameie heter det når eierforholdet er knyttet til en annen eiendom. Eieren vil her ikke kunne selge sin sameieandel til en annen uten samtidig å overdra den eiendom sameieandelen er knyttet til. Et eksempel på dette vil være at flere gårder eier en utmark i sameie. Den ideelle andelen av utmarken kan kun selges sammen med gården. Dette kalles jordfellesskap.

Sameierne kan altså være fysiske eller juridiske personer. Sameieobjektet kan være én ting, flere gjenstander eller en formuesmasse, jf. sameieloven § 1.