Opphør av festeforhold

Det kan være mange grunner til at et festeforhold opphører; partene kan ha blitt enige om det, festetiden har utløpt, det kan skje en innløsning eller et mislighold.

Dersom bortfester eller fester misligholder sine forpliktelser kan motparten ha hevningsrett, erstatningskrav, krav på prisavslag eller kreve at mangler rettes.

Tilsvarende gjelder for rettsmangler, for eksempel når festeren ikke får den råderetten over tomten som han skal ha på grunn av rettsmangler på bortfesterens side. Tomtefesteloven har detaljerte bestemmelser om betalingsmislighold og mangler ved tomten, se tomtefesteloven kapittel V.