Avvikling

I tomtefesteloven kapittel VII finnes reglene om avvikling av tomtefesteforhold. Etter tomtefesteloven § 39 innebærer en avvikling av festeforholdet både en rett og plikt for festeren til å fjerne hus og andre faste innretninger som han har på festetomten. Bortfesteren kan forlange at verdier blir stående som sikkerhet for eventuelle krav han mener å måtte ha, men han må da ta innen rimelig tid få kravene rettslig avgjort. I henhold til annet ledd skal festeren også fjerne løsøre og rydde opp etter seg. Dersom det er nødvendig skal han foreta nødvendige sikringstiltak på tomten.

De tingene festeren ikke fjerner innen rimelig tid etter at han har fått skriftlig oppfordring om å fjerne tingene, vil tilfalle bortfesteren uten at det ytes noe vederlag. Arbeidene med å rydde tomten må være startet så tidlig at tomten kan utnyttes av bortfesteren igjen idet den avtalte festeperiode er over. Festeren kan bli erstatningsansvarlig etter § 30, dersom han ikke avvikler festeforholdet på riktig måte. Det er ikke slik at det kreves at tomten skal være i samme stand som ved overtakelsen, men den må ryddes slik at den kan utnyttes på vanlig måte av grunneieren, jf. NOU 1993:29 s. 75. Normalt vil rydningsplikten være begrenset til det som er over bakken, men underjordiske rom må fylles og eventuelt sikres. Forurensning og liknende er også fester pliktig til å rydde opp i.

Det er mange viktige unntak fra hovedreglen i tomtefesteloven § 39, jf. tomtefesteloven § 40. For det første vil både festeren og bortfesteren kunne kreve at bortfesteren mot vederlag, tar over hus og faste tilstelninger på eiendommen, ”[d]ersom borttaking … vil føre til at verdiar går til spille i utrengsmål”. Men bortfesteren kan ikke pålegges dette hvis festeren har innløsningsrett eller bortfesteren kan tilby festeren å innløse tomten.

Hvor stort vederlag som skal ytes ved overtakelse avhenger av om kravet fremsettes av bortfester eller fester. Når bortfesteren fremsetter et krav om overtakelse, skal vederlaget beregnes etter hvor mye det ville koste å oppføre et tilsvarende hus minus fradrag for slitasje og alder. Hvis det er festeren som påtvinger bortfesteren huset, skal verdien avgjøres etter hvilken verdi huset har for bortfesteren. Har festerens innsats på tomten medført en verdistigning, kan festeren kreve ”ei rimeleg godtgjersle” når tomten overtas av bortfesteren, jf. tomtefesteloven § 41 tredje ledd.

Blir partene ikke enige, avgjøres verdsettelsen ved rettslig skjønn ”i tvist om rett og plikt til overtaking og til fastsetjing av vederlaget ved slik overtaking, vil det vere skjønnslova § 43 som gjeld, det vil seie dei same reglane som i tvistemålslova kapittel 13”, jf. Ot.prp. nr. 28 (1995-1996) s. 72.