Rett og plikt til å sikre eiendommen

I henhold til naboloven § 4 første ledd må ingen ”byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen”. Denne bestemmelsen er ikke av særlig stor praktisk betydning, da takdrypp forutsetter at man bygger i nabogrensen, noe som ikke er tillatt. Det følger av plan- og bygningslovens § 70 at en bygning i alminnelighet skal være fritt liggende, dvs. minst 4 m fra nabogrensen. Etter annet ledd må dører og vinduer mot naboeiendommen ikke være nærmere enn 1,25 m.