Naborett

Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere områder. For det første finnes det en rekke offentligrettslige regler; for eksempel kommunale reguleringsbestemmelser, krav etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, prinsippet om fri ferdsel i utmark osv. For det annet er det mange privatrettslige innskrenkninger med grunnlag i avtale som servitutter av ulike slag. For det tredje gjelder alminnelige naborettslige regler, som vil bli omhandlet nedenfor.

Naboretten handler om de regler og normer som legger bånd på eier og bruker av en fast eiendom av hensyn til naboene. Forholdet mellom den som volder problemer og den som sjeneres reguleres gjennom lovgivning og rettspraksis. Den mest sentrale loven som regulerer nabokonflikter er ”lov om rettshøve mellom grannar” fra 1961, heretter kalt naboloven. Loven er etter § 1 deklaratorisk, det vil si at den gjelder så langt ikke annet følger av avtale eller særlige rettsforhold. Dette innebærer altså at naboer seg imellom godt kan avtale bestemmelser som fraviker de mer alminnelige prinsipper. Et av naborettens kjennetegn er at det er vanskelig å trekke klare grenser mellom hva som er ulovlig og hva som er lovlig. Som regel må grensen mellom det lovlige og ulovlige avgjøres ved et konkret skjønn.

Det er mange forskjellige konflikter som kan oppstå mellom naboer, men det er gitt en rekke regler som beskjærer en grunneiers aktivitetsmuligheter med hensyn til naboenes trivsel. Det finnes regler som kan verne mot en mengde former for virksomhet på nærliggende eiendommer. Den som bor i et strøk som er regulert som et boligstrøk, vil kunne være sikker på at så lenge reguleringsplanen ikke endres, vil det ikke komme sjenerende industrivirksomhet i nærheten. I jordloven finnes en rekke regler som skal verne eksisterende jordbruksarealer og et jordbruksstrøks karakter. Det kan videre nevnes at det finnes en rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven, konsesjonsloven, forurensningsloven og som antydet plan- og bygningsloven, som beskytter naboer mot sjenanse.