Nabogrensene på land

Når en eiendom deles, skal det holdes oppmålingsforretning hvor det blir foretatt en grensemerking, jf. matrikkeloven § 33. Dersom det blir foretatt feil oppmåling, endrer ikke dette det privatrettslige forhold mellom kjøper og selger. Selv om et uriktig målebrev er tinglyst og eiendommen er solgt videre til tredjemann i god tro, skal feilen rettes. Det vil kunne kreves ny oppmålingsforretning eller dom, jf. matrikkeloven § 26 tredje ledd tredje punktum.

Det kan være vanskelig å finne ut hvor grensene mellom eiendommene går. Det er en rekke relevante faktorer som kan hjelpe til med å klargjøre hvor grensene går. Ulike typer av dokumenter, både offentlige og private, vil kunne klargjøre spørsmålet. Typiske offentlige dokumenter som kan være relevante er utskriftsforretninger, dommer, og grensegangs dokumenter. Privatrettslige dokumenter som kan være klargjørende er kjøpsavtaler, private brev, feste avtaler, skjøter etc. Det kan være satt opp grensemerker, eller andre fysisk påviselige ting for eksempel et gjerde vil kunne si noe om hvor en grense går. Dersom det finnes et vitne til hvor en grense skal trekkes, vil dette kunne ha stor bevismessig betydning. Det er imidlertid viktig å være klar over at de etterfølgende omstendigheter kan ha endret faktum. En grense vil kunne fremtre som mest sannsynlig ut i fra geografi eller bosetnings- og næringsforhold.