Mothevd

Mothevd er nærmere regulert i hevdsloven § 9 jf. hevdsloven § 11. Ved bruk som kommer i strid med en særlig rett over tingen, kan tingen hevdes fri for denne rett. Så vel positive som negative bruksretter kan hevdes. Mothevd vil si bortfall av tredjemanns særskilte rettighet over en eiendom eller en ting, ved at den brukes i strid med rettigheten. Dersom hevderen får en til bruken svarende rett, og denne bruken i strid med tredjepersons rett, må denne tredjepersonens rett vike. Mothevden kan skje i tilknytning til både eiendomshevd og brukshevd. Den som mothevder må ha vært i aktsom god tro. Han må ha ansett seg berettiget til den utøvende bruk.

Mothevd forklares enklest gjennom et eksempel; A har en veirett over en jorde. Dette jordet blir hvert år dyrket og pløyd av bonden B, så A kan ikke benytte veiretten. B er i god tro, dvs. han vet ikke noe om at A har en veirett over jordet. Når hevdstiden er utløpt, vil As rett være ekstingvert.

For at mothevd skal kunne skje må det finne sted en motbruk. I denne sammenheng blir ordet ”bruk” anvendt i vid forstand, så både aktiv rådighetsutøvelse og andre tiltak som hindrer tredjemanns bruk, faller innenfor. Den som mothevder må ha vært i aktsom god tro. Han må ha ansett seg berettiget til den utøvende bruk. Jeg har behandlet vilkåret om god tro mer utførlig under punkt 2.2.3. Motbruken må skje gjennom hevdstiden, som er 20 år for fast eiendom og 10 år for løsøre og verdipapirer. Dersom bruken har opphørt en periode, blir vurderingen den samme som ved eiendoms og brukshevd- altså det må vurderes skjønnsmessig om oppholdet i bruken medfører avbrytelse av hevden.

Når mothevd skjer ved at mothevderen selv hevder eiendomsrett eller en mer omfattende rett enn den særlige rettigheten som mothevden gjelder, kalles det aksessorisk mothevd. For eksempel; A som hevder et jorde til eie eller bruk, pløyer det opp slik at tredjeperson ikke kan utnytte sin beiterett. Dersom det er den som allerede har eiendomsretten eller en mer omfattende rettighet som mothevder, kalles det selvstendig mothevd. For eksempel; A bruker sin eiendomsrett slik at B ikke får utnyttet sin ferdselsrett.

Hvis en ting er brukt på en bestemt måte gjennom hevdstiden, har hevderen ervervet en tilsvarende rett. Dette innebærer at en særlig rett kan bli ekstingvert, selv om den ikke har bestått like lenge; men den må da ha vært påheftet av andre enn mothevderen, jf.§ 9 annet ledd. Det kan i sjeldne tilfelle føre til noe så søkt som at en rett som er stiftet på en torsdag, vil kunne falle bort dagen etter, fordi en 20-årig brukstid løper ut denne dagen.

Når mothevden skjer ved at mothevderen selv hevder eiendomsrett eller en mer omfattende rett enn den særlige rettigheten som mothevden gjelder, kalles det aksessorisk mothevd. For eksempel; A som hevder et jorde til eie eller bruk, pløyer det opp slik at tredjeperson ikke kan utnytte sin beiterett.

Dersom det er den som allerede har eiendomsretten eller en mer omfattende rettighet som mothevder, kalles det selvstendig mothevd. For eksempel; A som er rette eier eller bruker, pløyer opp jordet slik at tredjemann ikke kan utnytte sin beiterett.

Mothevden må ha skjedd gjennom hevdstiden. Dersom bruken har vært opphørt en periode, blir vurderingen den samme som ved eiendoms og brukshevd- altså det må vurderes skjønnsmessig om oppholdet i bruken medfører avbrytelse av hevden. Ved løsøre er hevdstiden 10 år. Ved fast eiendom er hevdstiden 20 år.

Hvis en ting er bruk på en måte gjennom hevdstiden, har hevderen ervervet en tilsvarende rett. Dette innebærer at en særlig rett kan bli ekstingvert, selv om den ikke har bestått like lenge; men den må da ha vært påheftet av andre enn mothevderen, jf. hevdsloven § 9 annet ledd. Det kan i sjeldne tilfelle føre til at en rett som er stiftet på en torsdag vil kunne falle bort dagen etter, fordi en 20-årig brukstid løper ut denne dagen.

Mothevd kan også innebære at en positiv eller negativ servitutt bortfaller som følge av en bruk som er i strid med retten. Hevderens bruk medfører at den annens bruk bortfaller i den grad det er motstrid mellom disse. Motbruken kan også være i strid med en negativ servitutt. For eksempel kan en villaklausul hevdes bort i den grad eiendommen er blitt utnyttet i strid med klausulen.

I henhold til hevdslovens forarbeider, innebærer ikke et brudd på en negativ servitutt at man får fritt spillerom til å fortsette krenkelsen av servitutten. Har noen bygget et hus med tre etasjer i strid med en negativ servitutt, som kun tillot et to etasjes bygg, kan man ikke fritt bygge på enda en etasje