Gjennomføring

Bortfester er forpliktet til å gi innløseren skjøte til tomten, slik at dette kan tinglyses, jf. tomtefesteloven § 38 første ledd. Er festetomten en del av et bruksnummer må dette gis et nytt eget bruksnummer. For å opprette et nytt bruksnummer kreves oppmålingsforretning og matrikulering, som festeren må dette kostnadene ved med mindre annet er avtalt, jf. tomtefesteloven § 38 annet ledd.

Det er slik at en fester har en ”angretrett” med hensyn til innløsningen av tomten. Når innløsningssummen er endelig fastsatt ved skjønn, voldgift eller rettslig avgjørelse, kan festeren innen fire uker ”seie frå seg kravet om innløysing”, jf. tomtefestelove§ 38 tredje ledd. Festeren må dekke de kostnadene bortfesteren har hatt ved at han trekker seg fra innløsningskravet.

Når innløsningen er gjennomført, er festeren blitt eier. Eventuelle faktiske og rettslige bånd som har ligget i festekontrakten opphører. Det kan dog være slik at det er påheftet negative servitutter til fordel for tredjemann på tomten. Slike servitutter kan for eksempel være tinglyst på et stort areal før tinglysningen av festekontraktene, og disse heftelsene vil da fortsatt hvile på den frikjøpte tomt, jf. tomtefesteloven § 34.