Inngåelse av festeavtale

De alminnelige avtalerettslige regler kommer til anvendelse på festeavtaler, men det kreves i tillegg skriftlighet jf. tomtefesteloven § 5. En bindende avtale foreligger ikke før den er skriftfestet, dvs. at det foreligger et dokument som er undertegnet av partene, og det må beskrive de viktigste vilkårene for festeavtalen. Det er imidlertid to unntak fra dette. For det første anses bindende avtale å foreligge når det er ”ytt og motteke vederlag for festet”. Dette innebærer normalt at første års termin er betalt. For det annet der festeren har overtatt tomten etter muntlig avtale med bortfesteren, så lenge bortfesteren ikke har protestert over overtakelsen. I det skriftlige dokumentet må som nevnt festeformålet være angitt og tomteverdien. Dersom festeavtalen gjelder en del av et bruksnummer, krever matrikkelloven § 12 at festetiden blir matrikulert hvis festetiden er lengre enn 10 år.