Hva er fast eiendom?

Fast eiendom består av grunn samt eventuell bebyggelse som finnes på denne. Utvinnbare naturressurser, for eksempel sand og grus, regnes som en del av den faste eiendommen inntil det blir utgravd og dermed går over til å bli løsøre. Alt som på en naturlig måte er forbundet med eiendommen er en del av denne. Hus og byggverk er bestanddeler av fast eiendom, men det forutsetter en ikke altfor beskjeden fysisk tilknytning, og at det er en viss permanens over bygningene. Campingvogner faller for eksempel utenfor.

Hver eiendom får et grunnboksblad, som blir opprettet ved tinglysingsmyndigheten. Rettigheter til fast eiendom, som for eksempel eiendomsrett, panterett eller servitutter kan registreres på eiendommens blad i grunnboka.

Salg av fast eiendom reguleres av avhendingsloven. Som fast eiendom reknes etter avhendingsloven selve tomtegrunnen og bygninger, og ellers andre innretninger som er varig forbundet til tomtegrunnen. Alt dette hører til matrikkelen. Eksempelvis vil flaggstang, gjerde, brygge og annekser følge med siden disse sitter fast i grunnen. I forarbeidene til avhendingsloven Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 61 er det sagt følgende om hva som normalt omfattes av begrepet fast eiendom.

”Vidare er det gjort klårt at det med « fast eigedom » ikkje berre er meint grunn aleine, men også bygningar og andre innretninger varig forbundne med grunnen. På denne måten går det klart fram at avhendingslova også gjeld kva ein kan kalle « huskjøp », noko som kanskje er den viktigaste delen av lova sitt verkeområde. Men også sal av t d ei bryggje fell inn under lova. Presiseringa tek elles sikte på å gjere det klårt at avhending av hus eller innretning « på framand grunn », dvs utan at eigedomsrett til grunnen under huset eller innretniga følgjer med, fell inn under lova. At eigedomsrett til ting varig forbunde med grunnen vert avhenda utan at det også er eigedomsrett til grunnen, er normalt ikkje noko problem så lenge avhendinga også omfattar ein varig bruksrett til den aktuelle grunnen. Men i andre tilfelle er ei oppsplitting ikkje alltid heldig, og heller ikkje alltid i samsvar med offentlegrettslege reglar”.

I tillegg kan fast eiendom ha servitutter og rettigheter til annen eiendom, som vegrett, fikerettigheter, andel i almenning mv., som også vil være en del av eiendommen og som vil kunne tinglyses på eiendommens matrikkelnummer/grunnboksblad.