Tålt bruk

Tålt bruk blir også kalt precario-bruk. Her vil bruken skje med eierens tillatelse eller ved at eieren tolerer bruken. Eieren kan når som helst bestemme at bruken skal opphøre. Hvor det foreligger tillatt bruk, kan hevd ikke skje selv om bruken har pågått i veldig lang tid. Hevd kan være utelukket siden god tro sjelden vil foreligge i disse tilfellene.

Dersom god tro skulle foreligge, vil hevd allikevel være utelukket da bruken ikke vil være synbar for eieren som noen bruk som kan medføre hevd. Ofte vil det være på det rene at det er snakk om en tålt bruk, men når grunnlaget for bruken er uklart må det ut fra konkrete omstendigheter klargjøres for brukens karakter.