Hevdstid for bruksrettigheter

Om dette se ovenfor. For bruksrettigheter som ikke er av en ”fast tilstelling” eller gjelder nødvendig opplagsplass eller vei, er hevdstiden 50 år. Det samme gjelder for hevd til fordel for almennheten, men her er det ikke noe vilkår om en ”fast tilstelling”.

Hevdstiden for bruksretter er nærmere forklart i NUT 1961:1 side 10:

”I NL 5-5-4 om brukshevd er inga føresegn om tida, men det er ein tydeleg føresetnad at 5-5-3 skal gjelda på tilsvarande måte og det har ikkje vore nokon tvil om at hevdstida her og er 20 år. Når det gjeld hevd på særskilde bruksrettar i allmenning, ligg det nærast å nytta NL 3-12-2 analogisk så hevdstida her vert 30 år. Dei grunnar som har ført til særregelen, gjeld like mykje for brukshevd som for eigedomshevd. Denne løysinga høver og best med rettspraksis (jfr. utsegner i Rt-1881-855, Rt-1886-657, Rt-1956-1085 og Rt-1959-912)”.