Alders tids bruk og festnet bruk

I rettspraksis har det vært operert med såkalt ”festnet bruk” eller ”festnede forhold” som et alternativt rettsgrunnlag til alders tids bruk. I Rt. 1991 s. 1311 (Skjerstad) var det spørsmål om bygdelagene hadde allmenningsrett over statseiendom i Nordland fylke. Høyesterett uttalte: ”Uansett hvordan det måtte være med den opprinnelige allmenningsrett, er det nå gått så lang tid etter at staten rent faktisk etablerte seg som vanlig eier av skogen, at dette forhold nå for lengst har festnet seg. Det dreier seg om et tidsrom på minst 150 år og kanskje 200 år. Det kan da spørres om det er rimelig at gårdbrukere i Nordland skal ha en svakere stilling når det gjelder utnyttelse av statens umatrikulerte grunn enn gårdbrukere ellers i landet. Hvis den etablerte tilstand skal endres, må dette imidlertid skje ved en lovendring eller ved tiltak fra staten som grunneier.”

Festnet bruk vil være et viktig bevismoment i vurderingen av om en rett er etablert, og det kan også bli anvendt som argument på tilsvarende måte som ”alders tids bruk”. Det kan lettere tales om ”festnet bruk” der tidsrommet er kort. Men rettspraksis gir ikke grunnlag for å anta at det dreier seg om kortere tidsrom, mindre intensiv bruk eller et annerledes god tro krav enn der det dreier seg om alders tids bruk.