Løsøreregisteret

Løsøreregisteret ble vedtatt opprettet i 1979 og ble offisielt åpnet i Brønnøysund i januar 1981. Det ble etter hvert, med utviklingen i samfunnet, behov for å kunne tinglyse heftelser (pant) i løsøre uten tilknytning til fast eiendom. Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre.

Tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretak pantekravet retter seg mot.

I henhold til tinglysingsloven § 34 kan dokumenter som ikke vedrører fast eiendom tinglyses, ”dog bare såframt tinglysingen ved lov er tillagt rettsvirkning, eller tinglysing er pålagt ved lov”, jf. tinglysningsloven § 12. I tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 finner man de viktigste reglene om lovpålegg.

Løsøreregisteret brukes i praksis mest som opplysningskilde i forbindelse med panteheftelser på bruktbiler og andre kjøretøy.

Det er tre måter heftelser kan identifiseres i løsøreregisteret ved henvendelse: For det første ved at heftelsene er tilknyttet en bestemt person med personnummer eller til et foretak med organisasjonsnummer. For det annet ved at heftelsene er knyttet til en registrert motorvogn med registreringsnummer. For det tredje ved at heftelsene er knyttet til et angitt dagboknummer.

Panteattester fra løsøreregisteret tillegges ikke den samme negative troverdighet som panteattester vedrørende fast eiendom.