Opptrinn ved bortfall av foranstående pant

En kontraktspanthaver vil ofte ha ytt et lån under forutsetning av å få en viss prioritet, og betingelsene for lånet vil ofte være avpasset etter dette. Ved opprykk vil panthaveren få bedre sikkerhet for lånet, og da vil pantsetteren kanskje få bedre lånevilkår f.eks. lavere rente. Den panthaver som rykker opp i panterekken får en fordel. Denne fordelen er som regel for usikker til at det vil være ytt vederlag for den, muligheten for opprykk er for usikker til at den reelt sett kan tas i betraktning.

Der foranstående panthaver har en fast avdragsplan vil dette kunne stille seg annerledes, men da vil sekundærpanthaveren innta en bestemmelse i sine egne lånevilkår om at avvik fra den forutsatte nedbetalingsplanen for foranstående prioritet skal anses som mislighold.

Hvor en panthaver har fått den avtalte prioritet, vil det overstående normalt tale for tilbakeholdenhet med å konstatere opptrinn. Hovedregelen er allikevel slik at en panthaver har opptrinnsrett når den foranstående heftelse reduseres eller faller bort. Det som er vanskelig er å angi når det foreligger en slik reduksjon eller bortfall, så opptrinnsretten blir aktuell.

Innfrielse

Når en foranstående heftelse innfris ved betaling fra debitor, vil de etterstående fordringene rykke opp. I et slikt tilfelle vil heftelsen være definitivt opphørt, og de etterfølgende heftelsene vil som en naturlig konsekvens av dette rykke opp. Pantedokumentet kvitteres ved betalingen og da skulle denne være “ute av verden”. Men i de tilfelle der det er gitt transport, vil det kunne reise seg spørsmål om debitor deretter kan transportere dokumentet til tredjeperson med den virkning at vedkommende får prioritet etter dokumentet slik som det er tinglyst. Opprykk kan ikke hindres bare ved å få en transporterklæring; men etter omstendighetene kan det skje et god tro-erverv fra en tredje person. Dette vil lettest kunne forkomme der pantedokumentet er transportert in blanco.

Der en hel eller delvis nedbetaling har skjedd, uten at det har kommet til uttrykk i pantedokumentet, er det mulig at det kan skje en opplåning. Pantedokumentet kan da på nytt fylles ved at den opprinnelige forpliktelsen øker, eller ved at andre forpliktelser tas inn under pantesikkerheten. Man kan dermed si at opptrinnsretten og opplåning er komplementære størrelser. Desto sterke opptrinnsrett desto mindre plass for opplåning, og motsatt; en vidtgående opplåningsrett innebærer en svekkelse av opptrinnsretten.

Hvor en annen en pantsetteren selv nedbetaler gjelden, vil det kunne være mer komplisert. Har en A stilt pant for hovedforpliktelsen, vil en kausjonist ved betaling til kreditor normalt ha et regresskrav mot hovedmannen. Dette kravet må sikres på samme måte som den opprinnelige kreditor var sikret – nemlig gjennom sikkerhet i pantet. Etterfølgende panthavere vil derfor ikke kunne rykke opp Konvertering

Gjeld kan nedbetales i forbindelse med en omorganisering av gjeldsforholdet. Dette kan skje ved at et pantsetteren har mange små lån og spør banken om å få bakt disse smålånene sammen i et større lån. Her vil pantedokumentene kunne byttes ut mot ett nytt pantedokument, i stedet for å foreta en fornyet tinglysning. Her vil det ikke skje opprykk for de etterstående, da den foranstående gjelden ikke er definitivt bortfalt.

Ved cession av et pantedokument kan den opprinnelige kreditor dekkes, og debitor får en ny kreditor uten at prioritetsforholdet forrykkes. Det er ingen grunn til å se annerledes på det der hvor debitor innfrir den opprinnelige panterett og utsteder et nytt pantdokument til en tredjeperson, når forstrekningen fra denne tredjeperson benyttes til å innfri den opprinnelige panterett. I rettspraksis er dette statuert gjennom en rekke dommer, jf. Rt. 1849 s. 481 og Rt. 1937 s. 222 og Rt. 1909 s. 117. De to førstnevnte dommene omhandlet tilfeller der et gammelt pantedokument ble slettet, samtidig med at det nye ble tinglyst. Det var derfor ikke noe tinglysningsmessig hull i prioritetsrekken.

Selv i de tilfelle der det går litt tid fra slettingen av den opprinnelige pantretten til tinglysningen av det nye pantdokumentet skjer bør ikke opprykk skje, dersom det nye lånet var i orden da slettingen fant sted og det faktisk ble benyttet til å slette den gamle heftelsen. Et vilkår for at en konvertering av panteretter skal kunne skje på denne måten, er at den nye panteretten ikke er større enn det den opprinnelige var. De etterstående panthaveren kan ikke protestere mot at det nye pantedokumentet vilkår som kunne vært innført i det opprinnelige pantdokumentet. Det antas derfor at de etterstående må akseptere en avtale som gir pantsetteren lempede avdragsvilkår eller utskytelse av forfallstiden, siden de etterstående ikke kan fremtvinge realisasjon fra den foreståendes side.

Det vil ikke være mulig å ta en ny gjeldspost inn under sikkerheten, da dette vil anses som en ny pantsettelse som skal ha prioritet etter de allerede etablerte panterettene. Kort oppsummert kan man si at det er særlig på tre punkter et nytt pantedokument kan skille seg fra det opprinnelige. Dette knytter seg til avdragstid, rentevilkår og misligholdsbestemmelsene.

Konverteringsspørsmålet er lovregulert i luftfartsloven § 3-30 annet ledd:

”Hvor en pantobligasjon slettes og det senest samtidig registreres en ny pantobligasjon (ombytting), får den nye samme prioritet som den slettede, forutsatt at utstederen har avgitt erklæring om dette og den nye obligasjonen ikke lyder på et større beløp enn den slettede.”

Bestemmelsen sammenfatter eldre teori og rettspraksis. Denne bestemmelsen gjelder også ved pant i fast eiendom.

Bortfall uten betaling

En pantefordring kan falle bort uten at det skjer noen egentlig betaling eller gjeldskonvertering. Dette kan bl.a. skje ved at den personlige fordringen faller bort ved foreldelse. Dette skaper normalt ingen problemer, da pantefordringen forsetter å bestå, jf. foreldelsesloven § 27 nr. 3 jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-2.

Dette betraktes ikke som definitiv betaling. Det vil således si at man ved tvangssalg kan få dekning for en foreldet fordring.

Pantefordringer kan falle bort uten at det har skjedd en nedbetaling eller en gjeldskonvertering. Dette kan skje ved at en fordring foreldes og av den grunn faller bort. I de tilfelle kreditor frafaller kravet, altså ettergir den personlige fordringen, vil også pantefordringen falle bort. Det har vært hevdet at dersom avkallet tar sikte på å begunstige skyldneren, skal det ikke skje et opprykk for de etterfølgende panthaverne. Et opprykk ville jo innebære at de etterstående panthaverne fikk hele fordelen.

Hovedregelen er dog at en ettergivelse av pantegjeld medfører opprykk for de etterstående panthaverne. Dette synes best begrunnet, med mindre pantfordringen er uten personlig ansvar. I de fleste tilfeller vil debitor ha et personlig ansvar for heftelse, så i det hans gjeldsbyrde reduseres bør de etterstående rykke opp. I de tilfelle skyldneren er konkurs og panteobjektet ikke har stor nok verdi til å dekke alle pantheftelsene, vil et frafall og opprykk innebære at de krav som meldes som dividendekrav blir mindre.

En pantefordring kan falle bort ved at disposisjonen omstøtes, jf. dekningsloven § 5-8. I de tilfelle der det skjer, så vil ikke de etterstående heftelsene rykke opp, siden det er til fordel for boet at omstøtelsen skjer og ikke til fordel for de andre panthaverne. Heller ikke boets utløsning av panthavere leder til opprykk for de etterstående, jf. dekningsloven § 8-16.

Dersom heftelsen er ugyldig, rykker etterstående rettsstiftelse opp. Det har vært reist spørsmål om en etterstående må finne seg i ratihabisjon, og det har vært uenighet i teorien om løsningen. Ratihabisjon til fordel for foranstående kan ikke skje i forhold til et konkursbo idet dette i praksis vil gå på fordringshavernes bekostning. Det samme må gjelde i forhold til annen omsetningserverver som i mellomtiden har fått tinglyst en heftelse i god tro, da heftelsen anses tinglyst når ugyldigheten faller bort, jf. tinglysingsloven § 27 (3). Konfusjon

Når en rettighet og plikt samles på samme hånd; debitor og kreditor eller eier og rettighetshaver blir én og samme person, kalles for konfusjon. Dette kan for eksempel skje ved at debitor får transport på pantedokumentet. Betaling av debitor og transport av panteretten til ham, vil som nevnt føre til at heftelsen faller bort og til at de etterstående rykker opp. Man kan dele konfusjonsbegrepet inn i obligatorisk konfusjon og tinglig konfusjon.

Obligatorisk konfusjon foreligger når en person samtidig er blitt fordringshaver og skyldner til samme fordring, f.eks. hvor skyldneren arver fordringen fra fordringshaveren. Fordringen faller da vanligvis bort. Tinglig konfusjon foreligger når eieren av en beheftet eiendom samtidig blir innehaver av den tinglige rett som hviler på eiendommen, f.eks. når en panthaver blir eier av den pantsatte eiendom. Oftest vil den tinglige rett opphøre ved konfusjon.

Opptrinnsavkall

Opptrinnsreglene kan som nevnt fravikes ved avtale, så det er fult mulig for en kreditor å gi avkall på den prioritetsplass og den opptrinnsretten han normalt ville hatt. I hvilken grad et slikt avkall er gitt, kan by på en rekke tolkningsproblemer.