Analyseskjemaet

Skjematisk oppstilt kan man forstå tredjeperson som den som; har eiendomsrett eller en begrenset rett til et bestemt gode kan endre eller redusere den rettslige posisjon som B mener å ha fått i det samme godet ved frivillig eller tvungen transaksjon har overført rettigheter fra A til B.

B

H A

S

Analyseskjemaet gjør det lettere å holde styr på de forskjellige tredjepersonene og hvilke regler som kommer til anvendelse. Dette er et godt hjelpemiddel på veien til å forstå den dynamiske tingsretten. Vi tar hele tiden utgangspunkt i B, og man forsøker å se samtlige problemer gjennom Bs øyne.

Det skjer en tilsiktet rettighetsovergang fra A til B. S representerer de øvrige som avleder rett fra A (dvs. er As suksessorer). S vil kanskje hevde å ha en rett som kommer i konkurranse med Bs. H er den som A reelt eller tilsynelatende utleder rett fra, og betegnes for hjemmelsperson.

Den måten B kan ha fått en rett fra A på kan ha høyst varierende grunnlag; 1. arv 2. avtale (B er da omsetningserverver) 3. tvungen rettsstiftelse (B får utlegg i et formuesgode tilhørende A, ekspropriasjon, tvangssalg, også konkurs kan ses under her) 4. konkurs

Når B (den som erverver) er omsetningserverver:

H (hjemmelsmannen) kan da være den A ervervet eller tilsynelatende har ervervet fra. H kan være hjemmelsperson til As hjemmelsperson (innsigelser kan bli fremsatt av en lenger bak i rekken av hjemmelspersoner/rettsforgjengere).

Tredjepersonsproblemet er i dette tilfellet: Kan Hs innsigelser gjøres gjeldende overfor B som f.eks. har kjøpt en eiendom eller deler av denne fra A?

Når B (den som erverver) er beslagleggende kreditor (utleggstager eller konkursbo):

H kan her gjøre gjeldende de samme innsigelser som ovenfor, men med større gjennomslagskraft enn hvor B er avtaleerverver.

Nærmere om hvem S kan være:

Det forutsettes at er inngått en avtale med A om en slik rett som S hevder han har overfor B. Her kan vi tale om dobbeltsuksesjon. Isolert sett i forhold til A, har B en rettighet avledet fra A, og isolert sett har S en rettighet som også er avledet fra A.

Vi kan sondre mellom fire hovedtyper av suksessorer: arvingen omsetningserververen utleggstageren konkursboet

For å avgjøre hvem som vinner rett i slike tilfeller er regler om rettsvern og ekstinksjon sentrale. Den dynamiske tingsretten omhandler to hovedproblemstillinger; dobbeltsuksesjonskonflikten og hjemmelsmannskonflikten.