Situasjoner der B er utleggstaker i verdipapirer, fordringer og andre formuesverdier

Verdipapirer og innløsningspapirer

En kreditor får rettsvern for utlegg i verdipapirer etter regelen om håndpant, og for innløsningspapirers vedkommende må debitor cessus notifiseres om utlegget, jf. pantelovens § 5-7 femte ledd. Utleggstakeren Bs forhold til S vil bli som ved løsøre, men god tro-loven gjelder ikke for verdipapirer. Her må man se hen til gjeldsbrevlovens bestemmelse om ekstinksjon.

Finansielle instrumenter

Utlegg i finansielle instrumenter vil oppnå rettsvern ved registrering av utlegget i VPS, jf. pantelovens § 5-7 sjette ledd. Det vil ikke være nødvendig å registrere utlegget for å verne seg mot en arving, da arvingen ikke står sterkere enn hva arvelateren selv gjorde. B vil derimot være avhengig av en tinglysning i VPS for å beskytte utlegget mot avtaleerververen S eller konkurrerende utleggstaker S, jf. verdipapirlovens § 7-1. B vil på den annen side stå sterkere mot As konkursbo, for her vil Bs utlegg være beskyttet hvis utlegget er registrert før konkursåpningen. Minner om at dekningslovens omstøtelsesregler også vil kunne komme til anvendelse her.

Enkle fordringer

B må gi debitor cessus notifikasjon for å få rettsvern for sitt krav. For at B skal ha rettsvern mot As kreditorer, må B sørge for tinglysning i Løsøreregisteret, jf. pantelovens § 5-7 fjerde ledd og femte ledd. Bs posisjon som utleggstaker avgjøres på bakgrunn i hvem som har etablert sitt rettsvern først. Omsetningserverver S må respektere utlegg som B allerede har, forutsatt at S i det minste burde ha visst om utlegget. Når S er As konkursbo oppstår igjen spørsmål om omstøtelse. Dette kan illustreres ved et eksempel; A har en fordring på X. B har fått utlegg i As fordring på X. Den 1. januar har B fått rettsvern for sitt utlegg ved tinglysning i Løsøreregisteret eller ved notifikasjon til X den samme dag. A går konkurs og begjæring om dette kommer inn til tingretten 31. mars. Her vil boet kunne omstøte utlegget etter dekningslovens § 5-8, slik at fordringen på X i sin helhet går inn i boets masse.

Andre typer av formuesverdier

For formuesgoder som skip eller fly, vil reglene bli som omtalt under fast eiendom: Utleggstakeren B får rettsvern gjennom registrering av utlegget. Tinglysning gir kun vern i forhold til andre kreditorers krav. I en konflikt mellom utleggstakeren B som har tinglyst utlegget og fått rettsvern for dette, og avtaleerververen S som har fått rettsvern ved besittelsesovergang og notifikasjon, blir spørsmålet om hvem som først har oppnådd rettsvern etter “sitt” system.

For S vil godtro-reservasjonen gjelde, slik at dersom S var i klar over eller burde ha vært klar over at det fantes et eldre utlegg uten rettsvern da han selv fikk rettsvern, må S uansett respektere utlegget.