Hjemmelskonflikt – forholdet mellom H og B

Det vil oppstå en konflikt mellom As hjemmelsmann (H) og B, når hjemmelsmannen har en rettighet over formuesgodet som helt eller delvis kolliderer med den rett som B isolert sett har ervervet fra A. Spørsmålet om hvem som vinner frem i en slik situasjon vil behandles i det følgende. Behandlingen vil deles opp etter hva slags gode det er snakk om.

Hjemmelsmannskonflikt ved fast eiendom:

Det forutsettes at B, etter avtale med A, har ervervet eiendomsretten til en fast eiendom. As hjemmelsmann H, vil kunne fremsette en rekke ulike innsigelser ovenfor Bs erverv. Innsigelsene vil kunne være av en slik art at de helt utelukker Bs erverv, som for eksempel at H aldri har overdratt eiendommen til A, overdragelsen er proforma, avtalen er ugyldig osv. osv.

Hs innsigelser kan også være av en slik karakter at de beskjærer Bs rett etter ervervet. Slike innsigelser vil for eksempel kunne være at H har en panterett i eiendommen. Her vil det reises spørsmål om Hs rettigheter vil kunne gjøres gjeldende ovenfor B og dermed beskjære Bs eiendomsrett. Det er på det rene at B ikke burde beskyttes mot H, dersom han kunnskap om Hs rett. Med ”kunnskap” innbefattes burde ha forstått. Er derimot B uvitende om Hs rett, altså B er i god tro, vil gjeldende rett gi B vesentlig beskyttelse mot Hs innsigelser.

For B som skal erverve en eiendom er det viktig å undersøke grunnboken, da denne som hovedregel er gitt positiv troverdighet. Det innebærer at det som fremgår av grunnboken om eierforholdet til eiendommen, skal kunne legges til grunn av den godtroende omsetningserverver. Dette følger av tinglysningsloven § 27 som sier: ”Overfor den som har tinglyst en rett han har ervervet ved avtale med innehaveren av grunnbokhjemmelen, og som var i god tro da innføringen i dagboken fant sted, kan den innsigelse at grunnbokhjemmelen skyldes et ugyldig dokument, ikke gjøres gjeldende.”

Etter dette er utgangspunktet fordelaktig for B, siden lovens bestemmelse innebærer at når A har grunnbokshjemmelen, vil B normalt kunne bygge på dette slik at Hs innsigelse ikke fører frem mot B.