Unntak etter tinglysingsloven §§ 22 og 23

Unntak etter tinglysingsloven § 22 – Pant

Tinglysningsloven § 22 oppstiller noen unntak fra § 20. Bestemmelsen vil ikke komme til anvendelse på overdragelse av panterett uavhengig av hva slags panterett det dreier seg om, jf. nr.1. Med “overdragelse” siktes det til frivillig disposisjon. Det er rettsvernsreglene i gjeldsbrevloven kapittel 2 som kommer til anvendelse på forholdet, dersom panteretten er nedfelt i et omsetningsgjeldsbrev. I de øvrige tilfeller vil bestemmelsene i kapittel 3 komme til anvendelse enten direkte eller analogisk.

Bestemmelsene i § 20 får heller ikke anvendelse “på håndpantsettelse av pantobligasjon som følger reglene for omsetningsgjeldsbrev og pantsettelse av en panterett som er knyttet til et innløsningspapir som ikke er et omsetningsgjeldsbrev, samt på utlegg i panterett knyttet til slike dokumenter.” Kort forklart innebærer § 22 nr. 1 og 2; at en panterett B erverver i henhold til avtale med A, som har legitimert i henhold til grunnboken som kreditor for panteretten, ikke gir B noen beskyttelse. For at B skal ha beskyttelse må han aktiv foreta en rettsvernsetablerende handling, men dette vil ikke behandles nærmere i denne avhandling.

Også kortvarige totale bruksrettigheter står i en særstilling i forhold til § 20 som ikke kommer til anvendelse i “på stiftelse og overdragelse av bruksrett når bruken er tiltrådt og retten er stiftet for høist 3 måneder eller kan opsies med høist tre måneders varsel eller til vanlig flyttetid med sedvansmessig varsel”. Det vil først og fremst være retten en husleiekontrakt gir, men også andre totale bruksrettigheter er beskyttet. Bestemmelsen angir ikke noen lovhjemmel som kommer i stedet for § 20. Når vilkårene er oppfylt, vil disposisjonen ha vern uten at det kreves rettsvernstiltak. Dette gjelder både i forhold til yngre konkurrenter og eldre konkurrenter.

Unntak etter tinglysingsloven § 23 – Konkurs og akkord

Som nevnt tidligere svekkes Bs posisjon i forholdt til utlegg som er tinglyst samme dag. Bs posisjon svekkes ytterligere hvor A går konkurs. I henhold til tinglysningsloven § 23 må en rett som er stiftet ved avtale være innført i dagboken senest dagen før konkursåpningen, for at den skal stå seg overfor konkurs. Konkurs anses åpnet den dagen kjennelse om konkurs avsies, jf. konkursloven § 74.

Et eksempel; B kjøper en eiendom av A, og får tinglyst skjøtet den 10. august. Det besluttes konkursåpning den 11. august. Her vil Bs erverv stå seg, slik at B kan kreve skjøtet fra boet ved å betale kjøpesummen i henhold til avtalen med A.

Dersom konkurs åpnes samme dag som B får tinglyst sitt erverv, altså den 10. august, vil ikke B kunne kreve naturaloppfyllelse. Her blir det opp til boet om det ønsker å tre in i avtalen med B eller ikke, jf. dekningsloven § 7-3. Trer boet inn i avtalen, så legges de avtalte vilkårene til grunn. B vil altså få eiendommen, dersom han betaler kjøpesummen jf. § 7-4. Boet kan velge å ikke tre inn i avtalen med B, da kan B enten heve kjøpet eller fastholde avtalen. Ved å fastholde avtalen vil B innbetale kjøpesummen mot at boet oppfyller med en dividende av kjøpsgjenstandens verdi.