Dobbeltsuksesjon løsøre

Den helt typiske dobbeltsuksesjonskonflikten ved løsøre oppstår ved dobbeltsalg – altså den samme gjenstanden er solgt til både B og S. Konflikten som oppstår mellom B og S i dobbeltsuksesjonstilfellene kan dreie seg om fullstendig kollisjon eller delvis kollisjon.

Bs eiendomserverv eller erverv av en begrenset rettighet, kan kollidere med S sin begrensede rett eller med S sin rett som As kreditor. De mest vanlig forekommende konfliktene er antakelig mellom B som kjøper, og S som kreditor eller S som salgspanthaver.

Hovedregelen er “først i tid – best i rett”. Har B ervervet tingen først, vil han gå foran S som erverver tingen senere. Det samme vil gjelde i forhold til S som utleggstaker. Det er en rekke unntak fra hovedregelen, som medfører at B taper rett i forhold til S. Har B fått tingen i hende, altså i sin besittelse, vil han være vernet mot senere erverv avledet fra A. Dette gjelder både i forhold til konkurranse med avtaleerververe som As kreditorer.

Vern mot andre som erverver fra A (hovedregel): Dersom B har fått tingen han har kjøpt av A i sin besittelse, vil han være beskyttet mot andre som senere erverver fra A. Vernet besittelsen gir gjelder både i forhold til avtaleerververe og As kreditorer. Det vil for det første ikke kunne skje noe godtroerverv fra S sin side, når B har besittelsen over det aktuelle godet. I forhold til As kreditorer vil B som kontraktspanthaver ha rettsvern når A har latt B få besittelsen, jf. panteloven § 3-2.

Den alminnelige hovedregelen i norsk rett er at kjøperen B må ha fått tingen overlevert for å være beskyttet mot selgerens kreditorer. Overleveringskravet gjelder også i forhold til andre transaksjoner over løsøre, som for eksempel ved utleie.

Vern mot tidligere erverv avledet fra A: Dersom Bs erverv skjer etter at tingen er solgt til S, vil B kunne påberope seg en rekke ulike ekstinksjonsregler. Hovedreglene om Bs rett til å ekstingvere S finnes i god tro-loven. Ekstinksjonsvilkårene er de samme i dobbeltsuksesjonstilfellene som ved hjemmelsmannstilfellene, forskjellen ligger i hvilke innsigelser som utslettes. I dobbeltsuksesjonstilfellene vil det skje en utslettelse eller modifikasjon av den eiendomsrett eller begrensede rett S har fått på gyldig grunnlag. B som er i god tro kan ekstingvere eller endre eldre avtaleerverv med S som rettighetshaver.

Har for eksempel B inngått en avtale med A om en panterett i tingen, vil en ekstinksjon på Bs hånd innebære at eiendomserververen S må respektere panteretten. B vil også kunne ekstingvere kreditorrettigheter, typisk der Ss utlegg utslettes ved Bs ekstinktive erverv. Selv As konkursbo må vike for en godtroende B. Dette kan skje ved at A fortsetter å disponere over løsøregjenstander, til tross for forbudet etter konkursloven § 100. Selger A en ting til B, vil det kunne skje et ekstinktivt erverv til fordel for godtroende B.

For nærmere behandling av ekstinksjonsvilkårene etter god tro-loven, se kapittel om hjemmelsmannskonflikter ved erverv av løsøre.

Kort oppsummert må Bs erverv isolert sett være gyldig. Ervervet kan gjelde en begrenset rett eller eiendomsrett og ervervet må ha skjedd mot vederlag, da gavetransaksjoner ikke gir ekstinksjonsgrunnlag. B må ha inngått avtale med A som har tingen i sin besittelse. Tingen må overleveres til B eller noen som representerer ham. B må være i god tro på overleveringstidspunktet.