Strafferamme vold og legemsfornærmelse

Strafferamme for vanlig legemsfornærmelse uten skade er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. § 228 første ledd. Der legemsfornærmelsen har medført en skade er strafferammen 3 år, og 5 år dersom døden eller betydelig skade har inntruffet, jf. § 228 annet ledd. De alminnelige strafferammene blir i henhold til § 61 fordoblet dersom gjerningsmannen tidligere innen bestemte tidsrom (innen seks år for forbrytelse eller innen to år for forseelse) har vært dømt for forhold av samme art.

Legemsfornærmelse som ikke har ført til noen skade vil vanligvis gi en mindre bot som reaksjon. Ved alvorligere tilfeller kan ofte samfunnsstraff brukes i forbindelse med § 228. Fengselsstraff anvendes i praksis der det har inntruffet en skade av noe mer alvorlig art, eller der hvor gjerningsmannen tidligere er dømt for vold.

I straffeloven § 232 står det klart at straff for vold straffes alltid med fengsel, dersom handlingen er utført forsettlig ”paa en særlig smertevoldende Maade eller ved hjelp av Gift eller andre Stoffe, der er i høi Grad farlige for Sundheden, eller ved Kniv eller andet særlig farlig Redskab, eller under andre særdeles skjerpende omstendigheter”. Av samme grunner kan straff etter straffeloven § 231 (forsettlig legemsbeskadigelse) forhøyes til inntil 21 år, og for andre voldstilfeller under samme omstendigheter kan straffen forhøyes med inntil 3 år. For vanlig legemsfornærmelse etter straffloven § 228 kan det likevel maksimalt gis inntil 6 måneders fengsel, samtidig som bøter fortsatt kan idømmes.

Andre særdeles skjerpende omstendigheter ved vold kan være om overtredelsen er begått mot en forsvarsløs person, om den er rasistisk motivert, om den er skjedd uprovosert, om den er begått av flere i fellesskap, og om den har karakter av mishandling.