Grovt underslag

Dersom underslaget er grovt kommer straffeloven § 256 til anvendelse med en strafferamme på 6 år. Rettspraksis legger til grunn at underslaget normalt vil være grovt dersom verdien på det underslåtte overstiger kr. 30-100.000,-. Forsettet må omfatte verdien på det underslåtte for at man skal dømmes for grovt underslag og ikke bare simpelt underslag, jf. straffeloven § 42 tredje ledd.

Videre skal det i en helhetlig etter § 256 annet ledd også legges vekt på om underslaget er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling eller virksomhet, om det er bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om den skyldige vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred. Dersom man også har forsøkt å forfalske regnskap og bilag (regnskapsdokumentasjon), eller underslaget har medført store konsekvenser for noens velferd eller liv eller helbred (eksempelvis underslag av midler til klassetur), vil ofte underslaget ansees som grovt. Det vektlegges også hvor betrodd den aktuelle stillingen er (tildelt ansvar og tillitsforhold). Dersom handlingen er begått av en offentlig tjenestemann, regnes normalt underslaget som grovt selv om beløpet er lite.

Normalt skal det mye til å få samfunnsstraff, dersom underslaget er grovt. Vanligvis vil grovt underslag gi ubetinget fengsel. I Rt. 2004 s. 497 uttaler Høyesterett at kr. 500.000,- er langt over minstenivået for bruk av ubetinget fengsel.