Grovt tyveri

Dersom verdien på det stjålne er høy (omtrentlig over kr. 100.000) vil bestemmelsen kunne falle inn under straffeloven § 258 grovt tyveri. Etter straffeloven § 258 første ledd strafes grovt tyveri med bøter eller med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Om straffeloven § 258 om grovt tyveri får anvendelse vil etter straffeloven § 258 annet ledd bero på en helhetlig vurdering, der det i tillegg til verdien av det stjålne også kan legges vekt på om tyveriet er forøvd ved innbrudd (straffeloven § 147 første ledd) eller fra person på offentlig sted, om gjerningsmannen har vært forsynt med våpen, sprengstoff eller lignende, om tyveriet gjelder en betydelig verdi eller om gjerningen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art.