Skjerpende omstendigheter

Skjerpende omstendigheter er omstendigheter ved forbrytelsen eller for andres oppfatning av lovbruddet som taler for at lovbryteren bør idømmes strengere straff innenfor strafferammen. I utgangspunktet kan retten i stor grad selv avgjøre hva som kan anses som skjerpende, og således ilegge strengere straff. I ny straffelov § 77 er det gitt en oppsummering av de vanligste skjerpende omstendigheter:

”§ 77. Skjerpende omstendigheter Ved straffutmålingen skal det i skjerpende retning især tas i betraktning at lovbruddet: a) er begått med midler eller metoder som er særlig farlige eller har stort skadepotensial, b) har satt menneskers liv eller helse i fare eller voldt velferdstap, c) er tilsiktet et vesentlig mer alvorlig resultat eller det lett kunne ha blitt følgen, d) er begått på en særlig hensynsløs måte, e) er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet, f) er begått av flere i fellesskap, g) er forøvet ved at lovbryteren har utnyttet eller forledet unge personer, personer i en meget vanskelig livssituasjon, som er psykisk utviklingshemmet eller står i et avhengighetsforhold til lovbryteren, h) har rammet personer som er forsvarsløse eller særlig utsatt for lovbrudd, i) har sin bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering, funksjonsevne eller andre forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern, j) er begått i offentlig tjeneste eller er forøvet ved brudd på en særlig tillit, k) er begått av noen som tidligere er ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger eller andre handlinger som er av betydning for saken, l) er begått i nærvær av barn under 15 år”.