Formildende omstendigheter

Formildende omstendigheter er omstendigheter ved forbrytelsen eller lovbryterens livssituasjon som taler for at lovbryteren bør idømmes lavere straff innenfor strafferammen. I utgangspunktet kan retten i stor grad selv avgjøre hva som kan anses som formildende, og således gi strafferabatt. I ny straffelov § 78 er det gitt en oppsummering av de vanligste formildende omstendigheter:

”§ 78. Formildende omstendigheter Ved straffutmålingen skal det i formildende retning især tas i betraktning at: a) det foreligger en situasjon eller tilstand som nevnt i § 80 bokstav b, c, d, e, i eller j, b) lovbryteren har forebygget, gjenopprettet eller begrenset skaden eller velferdstapet voldt ved lovbruddet, eller søkt å gjøre det, c) lovbruddet i betydelig grad er foranlediget av den skadelidtes forhold, d) lovbryteren på handlingstidspunktet har redusert evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen på grunn av psykisk lidelse, psykisk utviklingshemming, bevissthetsforstyrrelse som ikke er en følge av selvforskyldt rus, eller en sterk sinnsbevegelse, e) det har gått lang tid siden lovbruddet, eller saksbehandlingen har tatt lengre tid enn rimelig ut fra lovbruddets art, uten at lovbryteren kan lastes for dette, f) lovbryteren har avgitt en uforbeholden tilståelse, eller i vesentlig grad bidratt til oppklaring av andre g) lovbryteren selv er hardt rammet av lovbruddet, eller straffreaksjonen vil bli en sterk belastning på grunn av høy alder, sykdom eller andre omstendigheter, h) det er gode utsikter til rehabilitering”.