Reaksjoner som ikke er straff

Følgende reaksjoner etter straffbare handlinger er ikke straff, men strafferettslige reaksjoner:

Inndragning etter straffeloven §§ 34-38, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg etter straffeloven § 39 § 39a og § 39 b, tap av arverett etter arveloven § 39, straffutmålingsutsettelse etter straffeloven 51 nr. 1, påtaleunnlatelse etter straffeloven §§ 69 og 70, samt overføring av saken til mekling i konfliktråd etter straffeprosessloven § 71 a.