Uaktsomhet

Uaktsomhet er en rettslig standard, som vi kjenner spesielt fra erstatningsretten. En del straffebud, særlig blant forseelsene og i spesiallovgivningen fastsetter straff for handlinger eller unnlatelser som er uaktsomme. Hva som anses som uaktsomt er avhengig av en konkret skjønnsmessig og helhetlig vurdering opp mot hva som vil være aktsom – men ikke nødvendigvis optimal – opptreden i en gitt situasjon under gitte forhold. En definisjon på uaktsomhet er gitt i ny straffelov § 23: ”Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides”. Enkelte straffebud opererer også med skyldkravet grovt uaktsom. I ny straffelov § 23 annet ledd er det gitt følgende kjennetegn for at en uaktsom handling eller unnlatelse kan oppfattes som grov uaktsomhet: ”Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse”.