Forsett ved selvforskyldt rus

/ / / Forsett ved selvforskyldt rus

Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus fremkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig. Man sier gjerne at man ”fingerer” forsettet ved selvforskyldt rus, og er uttrykkelig sagt i straffeloven § 40 første ledd annet punktum.

”Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus framkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig”.

At gjerningspersonen skal bedømmes som han var edru, innebærer at retten må foreta en hypotetisk vurdering av skyldspørsmålet og avgjøre om vedkommende likevel ville ha utvist nødvendig forsett eller uaktsomhet i edru tilstand. Hvis det foreligger rimelig tvil om den vedkommende ville ha begått handlingen forsettlig edru, må vedkommende eventuelt dømmes for tilsvarende uaktsomme handling, dersom uaktsomhet også straffes.

Det er kun forsett og uaktsomhet som fingeres, og man kan aldri fingere subjektivt overskudd som hensikt og overlegg, jf. Rt. 1966 s. 418.