Voldtekt

I følge straffeloven § 192 er voldtekt å skaffe seg eller andre seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller ved at offeret er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Strafferammen er fengsel inntil 10 år.

§ 192 annet ledd har en minstestraff på minst 2 år dersom a) den seksuelle omgang var samleie, b) den skyldige har fremkalt at offeret er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen,

Videre økes strafferammen til fengsel i inntil 21 år dersom: a) voldtekten er begått av flere i fellesskap, b) voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, c) den skyldige tidligere er straffet for voldtekt eller d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom.

Seksuell omgang het tidligere utuktig omgang. Seksuell omgang omfatter ikke bare samleie, men også annen seksuell aktivitet der blottede kjønnsorganer er involvert. Tvang til oralsex, masturbasjon osv. vil således også rammes av bestemmelsen som seksuell omgang. Et eksempel fra rettspraksis som ble ansett som seksuell omgang var at en mann førte sin sin blottede penis mellom kvinnens lår bevegde det til utløsning. Det er også seksuell omgang å føre en finger inn i en kvinnes skjede uten å bevege den, jf. Rt. 1985 s. 202.

Voldtekt og ”seksuell omgang” må avgrenses nedad mot ”seksuell handling”, som rammes av straffeloven § 200. Straffeloven § 200 gir straff med bøter eller fengsel inntil 1 år for å foreta «seksuell handling med noen som ikke har samtykket,» og omfatter seksuelle overgrep uten altfor aktiv bruk av blottede kjønnsorganer. Normalt vil det meste som involverer kjønnsorganer anses som ”seksuell omgang”. Lettere beføling av kjønnsorganer eller bryster vil kunne være seksuell handling etter straffeloven § 200, og ikke seksuell omgang etter straffeloven § 192. Avgjørende for sondringen har vært hvilken intensitet berøringen har, jf. NOU 1991: 13 kap. 3.1 s. 16. Dersom blottede kjønnsorganer ikke er involvert, vil det normalt være snakk om seksuell handling, og ikke seksuell omgang.

Brudd på straffeloven § 200 heves til 3 år dersom offeret er under 16 år. Fengsel inntil 6 år kan idømmes dersom handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, som misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Grovt uaktsom voldtekt er etter straffeloven § 192 fjerde ledd også straffbart. Bestemmelsen ble innført for å ramme de tilfeller der offeret og gjerningsperson kjenner hverandre, og det kan oppstå rimelig tvil om forsettet dersom gjerningspersonen fastholder at sexen var frivillig. Andre aktuelle situasjoner kan være der den ene personen ikke kan si fra eller sette seg til motverge på grunn av bevisstløshet. Bestemmelsen medfører et krav om utvist aktsomhet i forhold til å forstå om sex er frivillig eller ikke. Simpel uaktsomhet er ikke tilstrekkelig. Gjerningspersonen må ha utvist grov grad av klanderverdighet i forhold til å forstå at sexen ikke var frivillig. Strafferammen for grov uaktsom voldtekt er 5 år. Høyesterett har lagt til grunn at straffenivået for grov uaktsom voldtekt skal ligge betydelig lavere enn for forsettlig voldtekt.

Det følger av straffeloven § 205 at medvirkning til handlinger i kap. 19 også er straffbart.