Sex med mindreårige

Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Straffeloven § 196 oppstiller her straff med fengsel inntil 5 år for den som har seksuell omgang med barn under 16 år. Hvis barnet er under 14 år, straffes vedkommende etter straffeloven § 195 med fengsel inntil 10 år. For samleie med barn under 14 år, fastsetter loven en minstestraff på minst 2 år.

I straffeloven §§ 195 og 196 er det uttrykkelig fastslått i annet ledd at villfarelse om alder ikke utelukker straffeskyld. Lovgiver har her lovfestet et unntak fra prinsippet om at gjerningspersonen skal bedømmes, slik han oppfattet situasjonen. For barn under 14 år straffes gjerningspersonen således objektivt for seksuell omgang, uansett om vedkommende rent faktisk trodde at barnet var over 14 år. Hvis barnet er over 14 år, men under 16 år, så utelukker heller ikke villfarelse om alder straffeskyld etter straffeloven § 196, men villfarelse kan likevel frita for straff, dersom ingen uaktsomhet foreligger i så måte.

Straff for seksuell omgang med barn under 14 år kan falle bort eller settes under minstestraffen på to år for samleie, dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Bestemmelsene har noen straffskjerpende omstendigheter, som medfører at fengsel inntil 21 år kan idømmes ved overgrep mot barn under 14 år, og inntil 15 år ved overgrep mot barn under 16 år