Seksualforbrytelser

Seksualforbrytelsene omfatter flere handlinger som voldtekt, misbruk av overmaktsforhold, sex med mindreårige og incest. Felles for disse er at handlingene som er begått er av seksuell art, samt at den seksuelle handling er skjedd med personer eller på en måte som ikke aksepteres av samfunnet.

Den som begår en slik handling anses for å begå et overgrep mot den som utsettes for handlingen, enten fordi offeret/fornærmede har motsatt seg handlingen eller fordi fornærmede ikke har vært moden nok eller i stand til å motsette seg handlingen. Straffebudene som gjelder seksualforbrytelser har således som formål å beskytte et offer mot seksuell utnyttelse.