Misbruk av overmaktsforhold

Straffeloven § 193 og straffeloven § 194 første ledd siste alternativ rammer den som skaffer seg eller andre seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller utviklingshemming, ved misbruk av stilling eller ved å misbruke et avhengighetsforhold. Begge bestemmelsene verner den svakere part mot seksuell utnyttelse hvor det foreligger et overmaktsforhold, og overmaktsforholdet utnyttes for å skaffe seg seksuell omgang.

Etter straffeloven § 193 første ledd er det straffbart å skaffe seg eller andre seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold . Bestemmelsen retter seg mot folk som utfra den tillit de nyter i arbeidsforhold misbruker sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Yrkesgrupper som omfattes vil blant annet kunne være advokat, lege, sjelesørger, lærer, foresatt, forpleier eller tilsynsfører. Det sentrale vurderingstemaet for om det foreligger ”misbruk” er om stillingsinnehaveren på en utilbørlig måte har utnyttet det overtak han måtte ha gjennom sin stilling.

Etter straffeloven § 193 annet ledd er det straffbart å skaffe seg eller andre seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming. Det er kun seksuell omgang som rammes, og ikke andre seksuelle handlinger, jf. skillet beskrevet under voldtekt. Det er intet vilkår om at den psykiske lidelse er permanent, slik at personer som midlertidig er psykisk syke også vil omfattes av bestemmelsen. Det er i rettspraksis krav om årsakssammenheng mellom den seksuelle omgangen og eventuell psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming. I Rt. 1975 s. 46 ble det som avgjørende for straffbarheten lagt til grunn som vilkår at «fornærmedes deltakelse i den utuktige omgang er slik forankret i fornærmedes psykiske situasjon at deltakelsen ikke lar seg forklare uten denne forankring».

Strafferammen for ovennevnte handlinger er fengsel inntil 5 år, og krever forsett. Utvist uaktsomhet i forhold til eksempelvis fornærmedes psykiske situasjon som en forutsetning for å oppnå seksuell omgang er således ikke tilstrekkelig for å dømme vedkommende. Medvirkning er også straffbart, jf. straffeloven § 205

Etter straffeloven § 194 straffes særskilt den som har seksuell omgang med noen som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen eller politiet eller i institusjon under barnevernet, og som der står under vedkommendes myndighet eller oppsikt. På samme måte straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med noen som han selv står i et slikt forhold til. Straffen etter straffeloven § 194 er fengselinntil 5 år.