Grovt ran

Etter straffeloven § 268 annet ledd straffes grovt ran med fengsel inntil 12 år.

Ved avgjørelsen av om ranet er grovt, skal det etter straffeloven § 268 annet ledd annet punktum særlig legges vekt på

1. om det er brukt grov vold 2. om det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap, 3. om ranet er nøye planlagt, 4. foretatt overfor forsvarsløs person 5. eller gjelder en betydelig verdi. Har et grovt ran hatt til følge død eller betydelig skade på legeme eller helse, kan fengsel inntil 21 år anvendes.

For at den høyere strafferammen for grovt ran med død eller betydelig skade til følge etter straffeloven § 268 tredje ledd skal komme til anvendelse, er det tilstrekkelig at gjerningspersonen har utvist lett uaktsomhet i forhold til følgen (culpa levissima), jf. straffeloven § 43.

Ved grove ran er det lagt til grunn at det normalt skal reageres med ubetinget fengsel av lengre varighet, jf. Høyesteretts avgjørelse i HR-2009-1360-A:

”Høyesterett har i flere avgjørelser angitt som det klare utgangspunkt at det skal reageres med ubetinget fengsel av lengre varighet ved grove ran, se senest Rt-2007-1746 avsnitt 9 med videre henvisninger. I avsnittet er det med henvisning til Rt-2005-573, uttalt at hensynet til allmennprevensjonen tilsier at det reageres med ubetinget fengsel av lengre varighet ved ran av kiosker, bensinstasjoner og forretninger – også når ranet ikke er å anse som grovt”.

Etter straffeloven § 269 nr. 1og 2 straffes den, som ”indgaar Forbund med nogen om at forøve Ran, eller i Hensigt at forøve Ran udruster eller paabegynder Udrustning af noget Skib”. Bestemmelsen er en av få i straffeloven 1902 som rammer forberedelseshandlinger, det vil si handlinger som i tid ligger forut for forsøkshandlinger. Overtredelse av § 269 nr. 1 er fullbyrdet når forbund er inngått, noe som innebærer at man ikke straffritt kan tre tilbake ved senere å oppgi planen. Overtredelse av nr. 2 er fullbyrdet når visse forberedelseshandlinger er påbegynt.

Skyldkravet er forsett, og hensikt om å begå ran hva gjelder nr. 2. Medvirkning og forsøk på overtredelse er straffbart. Strafferammen er fengsel inntil 3 år. Dersom forbundet inngår som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, jf. straffeloven § 60 a, kan kommunikasjonskontroll etter straffeprosessloven § 216b anvendes.

Norgeshistoriens til nå største ran er den såkalte NOKAS-saken, der hovedsaken ble behandlet i Rt. 2007 s. 1056, der tolv personer ble domfelt for grovt ran eller medvirkning til grovt ran av tellesentralen Norsk Kontantservice AS (NOKAS) og en politibetjent Klungland ble drept under ranet.