Ulikeartet realkonkurrens

Ulikeartet realkonkurrens foreligger når gjerningsmannen har begått flere straffbare handlinger av forskjellig art, f.eks. vold og vinning, som skal pådømmes i samme sak. Ved ulikeartet realkonkurrens er det vanligvis åpenbart at det dreier seg om flere lovbrudd, og gjerningspersonen skal da straffes enkeltvis for hvert enkelt lovbrudd.

Å dømme for hvert enkelt lovbrudd, kan imidlertid bli vanskelig dersom det er praktisk umulig å skille handlingene, jf. Rt. 1993 s. 1009:

”Tiltalen bygger på at det for begge de tiltalte forelå delaktighet i den samlede virksomhet ved enten erverv eller oppbevaring eller medvirkning til dette. Når påtalemyndigheten vurderte det slik, måtte tiltalen bli den samme for begge. Virksomhet hadde vært drevet sammenhengende og i det vesentlige på samme sted. De domfeltes subjektive forhold har vært det samme gjennom hele perioden. Det ville være en praktisk umulighet å behandle hvert enkelt erverv eller hvert enkelt tilfelle av forvaring for seg. Jeg finner at det i denne sak ikke kan reises noen innvending mot at hele virksomheten er ansett som ett sammenhengende forhold”.