Innbrudd

Innbrudd har som formål å komme seg forbi en sperring eller grense, som er satt for å beskytte individet fra andre. Innbrudd er en krenkelse av den grense. Nødrett vil derimot kunne begrunne at innbrudd er lovlig.

Innbrudd er en vanlig forbrytelse som ofte begås sammen med andre forbrytelser som tyveri og hærverk, og reguleres av straffeloven § 147:

”Straffbart innbrudd foreligger når noen baner seg eller en annen uberettiget adgang til hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogn eller luftfartøy eller til noe rom i sådanne eller til lukket gårdsrom eller lignende oppbevarings- eller tilholdssted ved å beskadige gjenstand som er egnet til beskyttelse mot inntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsk nøkkel eller rett nøkkel som ulovlig er fravendt besitteren. Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med Fængsel indtil 1 Aar. Er Forbrydelsen forøvet af nogen bevæbnet eller af flere i Forening, anvendes Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, saafremt den er forøvet i Hensigt at bane Adgang til nogen anden Forbrydelse. Paa samme Maade straffes den, som ved voldsom eller truende Adfærd søger at tiltvinge sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold paa saadant Sted, eller som retsstridig sniger sig ind i beboet Hus eller Rum, der om Natten pleier at holdes stængt, for der at lade sig indestænge, eller som ved Hjælp af Forklædning eller en foregiven eller misbrugt offentlig Egenskab eller Ordre eller ved Benyttelse af noget falsk eller en anden vedkommende Dokument skaffer sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold i beboet Hus eller Rum, eller som medvirker hertil”.

Straffen for innbrudd er etter annet ledd 1 år, men straffen kan økes til 2 år dersom innbruddet skjer mens en eller flere er bevæpnet. Dersom innbrudd skjer i hensikt å få muligheten til å begå en annen forbrytelse, økes strafferammen til 4 år.

Rommet som det brytes inn i må være låst, avstengt eller klart markert som privat eller stengt for uvedkommende for at det skal foreligge ”uberettiget adgang”. Et eksempel på at det ikke forelå uberettiget adgang var ved å gå inn i en ubebodd tømmerkoie som lå avsides beliggende, jf. Rt. 1932 s. 937:

”Saaledes som de konkrete faktiske forhold er beskrevet i herredsrettens dom, finner jeg for mitt vedkommende at de tiltaltes forhold ikke uten at der legges vold paa ordene, kan betegnes som en « innsnikelse » i den omhandlede tømmerkoie. Tilfellet er i flere henseender, som jeg tillegger betydning, saa forskjellig fra de i Rt-1906-195 omhandlede, at denne dom ikke kan paaberopes mot de tiltalte i nærværende sak. Jeg fremhever saaledes særlig at det her dreier sig om en helt ubebodd koie, temmelig avsides beliggende en halv times vei fra hovedveien, saaledes at man saa at si naar som helst midt paa lyse dagen vil kunne gaa aapenlyst inn i koien uten at risikere at bli sett selv om vedkommende ikke gjør noget for at undgaa opdagelse”.

Medvirkning til innbrudd straffes på samme måte som for hovedmannen. Man dømmes også for innbrudd som hovedmann, dersom det er en annen man direkte skaffer adgang for.

Man dømmes for øvrig også for innbrudd dersom man skaffer seg adgang eller opphold i rom der man ikke har berettiget adgang gjennom truende eller voldelig atferd. Det regnes også som innbrudd å skaffe seg uberettiget adgang gjennom å kle seg ut, vise falsk legitimasjon eller dokumentasjon.