Grovt skadeverk

Strafferammen for grovt skadeverk er nedfelt i straffeloven § 292, og forutsetter at man kan dømmes for overtredelse etter straffeloven § 291:

”292. Grovt skadeverk straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om skadeverket er grovt skal det særlig legges vekt på om skaden er betydelig, om den skyldige vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred, om handlingen er rasistisk motivert, om det er voldt avbrekk i den offentlige samferdsel, om skaden er øvd på grenseskjell mot naborike eller mot offentlig minnesmerke, samlinger eller andre gjenstander som er bestemt til alminnelig nytte eller pryd eller som for almenheten eller en større krets har historisk, nasjonal eller religiøs verdi”.

Grovt skadeverk straffes med bøter eller fengsel inntil 6 år, og strafferammen ble hevet fra 4 til 6 år særlig med tanke på kirkebranner. Vurderingen i annet ledd er en helhetlig vurdering, som ikke er en uttømmende opplisting av momenter, men hvor det særlig skal legges vekt på disse.

Minnesmerke vil være gjenstander som er opprettet til minne om noen eller en hendelse, og regnes som offentlige når de er bestemt for offentlige formål eller står på offentlig sted eller i offentlig bygning.

For å dømmes for grovt skadeverk er det vilkår om at ”den skyldige vitende har voldt velferdstap eller fare mv.”. ”Vitende” betyr det samme som forsettlig, selv om det i teorien er antatt at dolus eventualis trolig ikke omfattes. Dersom gjerningsmannen ikke kjente til at gjenstanden som man ødela var et minnesmerke eller hadde stor nasjonal eller religiøs verdi, eller at ødeleggelse av gjenstanden ville medføre velferdstap, så kan man ikke straffes for grovt skadeverk, men eventuelt for simpelt skadeverk.

Straffeloven § 292 kan også brukes sammen med andre straffebestemmelser. Straffeloven § tredje ledd nr 3 (generalklausulen mot miljøkriminalitet) rammer den som påfører betydelig skade på et kulturminne av særlig nasjonal eller internasjonal betydning . Lov 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner § 27 setter videre straff for overtredelse av kulturminneloven og beskytter dermed fredete kulturminner.