Forsøket er en straffbar handling i seg selv

For noen få tilfeller sammenfaller forsøkshandlingene med den forbryterske handling i det enkelte straffebud, f. eks. straffeloven § 127 hvor den forbryterske handling omfatter forsøk på å skade en offentlig tjenestemann (søger at formaa). Dette kalles fremrykket fullbyrdelse, ettersom straffhandlingen fullt ut er fullbyrdet også når handlingen er påbegynt, uten å lykkes/fullføres.

Enkelte planlegginger til en forbrytersk handling, er gjort straffbare direkte med hjemmel i lov, som for eksempel planlegging av terror etter straffeloven § 147 a). Et annet eksempel er straffeloven § 98 ” Den som søker å bevirke eller å medvirke til at rikets statsforfatning forandres ved ulovlige midler..”

Når typiske forberedelser til forbrytelser er gjort særskilt straffbare er de likevel ikke lenger straffrie forberedelseshandlinger, men forbryterske handlinger underlagt selvstendige straffebud. Andre forberedelseshandlinger som dokumentfalsk og trykking av penger med tanke på å gjennomføre et bedrageri vil være straffbare handlinger i seg selv dersom det foreligger hensikt til å bruke dokumentene eller de forfalskede pengene, jf. straffeloven kap. 18 og straffeloven § 174.

Man snakker i teoretisk sammenheng også om ”kvalifisert forsøk,” som innebærer at et forsøk på en handling, for eksempel drap etter straffeloven § 233 også kan innebære en overtredelse av straffeloven § 228 om legemsfornærmelse. Det foreligger ikke noen konsekvent praksis om man skal straffe for både forsøk på drap og legemsfornærmelse. Utgangspunktet er at begge deler er straffbare, og kan pådømmes felles, der straffen fastsettes etter læren om konkurrens.