Forsøk på forseelse

Forsøk på forseelse er ikke straffbart, jf. straffeloven § 49 annet ledd. Begrunnelsen er at det kun er de mer alvorlige straffbare handlinger, hvor forsøk er straffbart. Forsøk på skadeverk og naskeri etter straffeloven § 391 og § 391a, som formelt er forseelser, fordi det stjålne eller ramponerte har liten verdi vil således ikke være straffbart. På den annen side vil det lettere kunne sies å foreligge fullbyrdet forbrytelse ved mindre alvorlige straffebud.

I straffeloven fra 2005 § 15 første ledd står følgende:

”Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som er ment å lede direkte til utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt”.

Etter ny straffelov vil da det avgjørende skillet være om forbrytelsen kan medføre mer enn ett års fengsel, for at forsøk skal kunne straffes.