Drap

Drap er handling som forrøver livet til en annen, og er den mest alvorlige forbrytelsen. Å frata en annen livet er uopprettelig, og livet er et gode som anses som ukrenkelig, som således skal straffes hardt. Drap kan skje både uaktsomt og forsettlig.

Et menneskes liv er det høyeste individuelle rettsgodet vår rettsorden beskytter. Drap hører sammen med legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser til intergritetskrenkelsene, og er den alvorligste integritetskrenkelsen.