Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes etter straffeloven § 271:

”§ 271. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred”.

Ved grovt bedrageri er 6 år maksimumsstraffen. Om bedrageriet er grovt, beror på en helhetsvurdering, hvor det særlig skal legges vekt på om ”handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred”. I praksis vil verdiene på det økonomiske tap tillegges avgjørende betydning. Dersom utbyttet er på kroner 100.000,- eller mer, vil dette normalt være nok til å anse bedrageriet som grovt. Høyesterettspraksis legger til grunn at et bedrageri også kan være grovt når det bare er voldt fare for tap, jf. f.eks. Rt. 1983 s. 802 og Rt. 1994 s. 22.