Forledelse til formuestap og røping av forureningshemmeligheter

Straffeloven § 294 første ledd nr. 1 er tilnærmet likt bedrageri etter straffeloven § 270. Bestemmelsen i § 294 første ledd nr. 1 dekker imidlertid de forledelsestilfeller der handlingen ikke har skjedd i vinnings hensikt. Det er likevel vilkår om at det foreligger aktiv forledelse.

”§ 294. Med Bøder eller Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som

1. ved at fremkalde eller styrke en Vildfarelse retsstridig forleder nogen til en Handling, hvorved der voldes denne eller nogen, paa hvis Vegne han handler, Formuestab, eller som medvirker hertil, eller

2. uberettiget enten selv gjør Brug af en Forretnings- eller Driftshemmelighed vedkommende en Bedrift, hvori han er eller i Løbet af de 2 sidste Aar har været ansat, eller hvori han har eller i Løbet af de 2 sidste Aar har havt Del, eller aabenbarer en saadan i Hensigt at sætte en anden i stand til at gjøre Brug af den, eller som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil, eller

3. uberettiget gjør bruk av en bedrifts forretnings- eller bedriftshemmelighet som han har fått kjennskap til eller rådighet over i egenskap av teknisk eller merkantil konsulent for bedriften eller i anledning et oppdrag fra den, eller uberettiget åpenbarer en slik hemmelighet i den hensikt å sette andre i stand til å gjøre bruk av den, eller som ved forledelse eller tilskynding medvirker til dette. Offentlig Paatale finder alene Sted, naar det begjæres af fornærmede og findes paakrævet af almene Hensyn”.

Første ledd nr. 2 omfatter røping og egen bruk av forretnings- og bedriftshemmeligheter (know-how, innkjøpslister, rutiner, prisberegninger, oppskrifter, prosesser mv.). Det er vilkår om at den som har røpet eller selv brukt hemmeligheten har vært uberettiget til det. Om noen har vært uberettiget til det kan enten følge av avtalefestet forbud, reglement, vedtekter mv., eller være et klart brudd på ulovestet lojalitetsplikt i arbeidsforhold. Vedkommende må ha vært ansatt eller tatt del i virksomheten i løpet av de seneste to år. Således vil freelancere eller andre som har jobbet tett opp mot bedriften, uten å være formelt ansatt, kunne omfattes av bestemmelsen. Gjerningspersonen må således kun ha en viss fast tilknytning til bedriften. Det kreves ikke at hemmeligheten er betrodd ham. Dersom hemmeligheten røpes til andre (ikke til egen bruk), er det vilkår om at gjerningsmannen med handlingen har hatt som hensikt å sette andre i stand til å gjøre bruk av den. Hvis han røper en hemmelighet på en måte som medfører at andre ikke kan gjøre bruk av den, kan han heller ikke straffes.

Første ledd nr. 3 omfatter samme handling som nr. 2, men vil også favne selvstendige oppdragstakere som innleide konsulenter, vikarer mv.

Medvirkning straffes på samme måte for alle tre straffebud, forutsatt at medvirkeren har medvirket gjennom forledelse eller tilskynding (psykisk medvirkning). Har man fysisk vært med på å røpe eller bruke forretningshemmelighet eller forledet noen til tap, vil det eventuelt kunne være snakk om samvirke.

Etter annet ledd finner offentlig påtale kun sted etter begjæring fra fornærmede, samtidig som påtalemyndigheten finner påtale påkrevet av allmenne hensyn. Det er således ikke nok for påtale at fornærmede ønsker forholdet etterforsket og straffet, men allmenne hensyn må også begrunne tiltale. Således vil det normalt være n iss grovhet i overtredelsen for at tiltale skal tas ut.