Minsterettigheter etter EMK art. 6

I EMK art. 6 nr. 3 bokstav a-e er det opplistet det som anerkjennes som siktedes minsterettigheter i en straffesak:

a) å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot ham b) å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar; c) å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse; d) å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham; e) å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten. EMK art. 6 nr. 3 bokstav a fastslegger grunnkravet om at siktede med en gang det er grunnlag for det, skal få vite at han er siktet, hva han er siktet for og hva grunnlaget for siktelsen består i.

EMK art. 6 nr. 3 bokstav b gir siktede rett til «å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar», jf. også SP art. 14 nr. 3 bokstav d. Bestemmelsen innebærer at siktede skal få innsyn i sakens dokumenter og oversikt over de øvrige vitnebevis og andre bevis som skal føres mot ham i rimelig tid før hovedforhandling, slik at han alene eller ved forsvarer kan forberede eget forsvar. Saken må i verste fall utsettes, dersom ikke siktede har fått mulighet til å forberede seg på grunn av knapp tid/sen overlevering av bevis.

Etter EMK art. 6 nr. 3 bokstav c har siktede rett til forsvarer «etter eget valg», og retten må ved oppnevnelsen av forsvarer ta hensyn til eventuelle ønsker fra siktede, jf. også SP art. 14 nr. 3 bokstav e. EMD har godtatt begrensninger i retten til fritt forsvarervalg, hvis siktedes valg av forsvarer ville føre til vesentlig forsinkelse av saken, idet krav til når hovedforhandling eller fengslingsmøter skal holdes, vil kunne medføre begrensninger i det frie forsvarervalget.

EMK art. 6 nr. 3 bokstav e pålegger å sørge for tolk, slik at ovennevnte rettigheter kan ivaretas dersom prosessen foregår på et språk som siktede ikke behersker.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr