Ransaking av person

Ransaking av person reguleres av straffeprosessloven § 195. Det kan etter bestemmelsen foretas ransaking av en mistenkts person dersom det er grunn til å anta at det kan føre til oppdagelse av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i. Vedkommende må etter straffeprosessloven § 195 med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Av andre enn mistenkte kan det foretas personlig ransaking når mistanken gjelder en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn 6 måneder, og særlige omstendigheter taler for å foreta slik ransaking.

Ransaking av person er en ytre undersøkelse av kroppen og mistenktes klær. Kroppslig undersøkelse er noe annet enn ransaking av person og reguleres i straffeprosessloven § 157. Kroppslig undersøkelse kan innebære blant annet blodprøve eller undersøkelse av kroppslige hulrom.