Fornærmedes rett til bistandsadvokat

Straffeprosessloven § 107a regulerer når fornærmede har rett til bistandsadvokat. Man har rett til offentlig oppnevnt bistandsadvokat, eller velge egen privat advokat etter straffeprosessloven §§ 107b annet ledd og 107f. Fornærmede har rett til bistandsadvokat i sedelighetssaker som voldtekt, overmaktsforhold, incest mv. etter straffeloven §§ 192-197, 199 og 200, i saker om kjønnslemlestelse etter lov 15. desember 1995 nr. 74, i saker om tvangsekteskap etter straffeloven § 222 annet ledd, i saker om besøksforbud etter straffeloven §§ 222a og kontaktforbud etter straffeloven § 33 tredje ledd, samt i andre saker der fornærmede har fått betydelig skade på legeme/ helbred, slik som definert etter straffeloven § 9.

Etter straffeprosessloven § 107a annet ledd har den som hadde foreldreansvaret, rett til å få oppnevnt bistandsadvokat, når noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Dersom noen andre har dødd som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes etter straffeprosessloven § 107a annet ledd annet punktum ledd for etterlatte, når særlige forhold tilsier at det er behov for det. Etter tredje ledd kan retten også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Politiet skal informere både fornærmede og etterlatte om deres rettigheter i saken i forhold til bistandsadvokat etter straffeprosessloven §§ 107b og § 93e. Fornærmede og etterlatte skal informeres om sakens utvikling og fremdrift med mindre hensynet til etterforskingen eller andre grunner gjør det utilrådelig.

Bistandsadvokatens oppgaver er regulert i straffeprosessloven § 107c. Bistandsadvokatens oppgaver omfatter blant annet å:

1. vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. 2. gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. 3. motta varsel og ha rett til å være til stede i alle rettsmøter og ved politiets avhør av fornærmede og etterlatte under etterforskingen. 4. motta varsel og ha rett til å være til stede ved andre etterforskingsskritt som åstedsbefaringer, rekonstruksjoner og lignende når fornærmede eller etterlatte selv skal delta. Bistandsadvokaten kan anmode om at det foretas ytterligere etterforskingsskritt. 5. advokaten har rett til å stille ytterligere spørsmål ved avhør av fornærmede og etterlatte. Advokaten har rett til å protestere mot spørsmål som ikke kommer saken ved eller som er stilt på en utilbørlig måte. Under avhør i retten må fornærmede eller etterlatte ikke uten rettens samtykke rådføre seg med sin advokat før vedkommende svarer på spørsmål. 6. bistandsadvokaten har rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede eller etterlatte. 7. bistandsadvokaten har rett til å utøve de rettigheter som er gitt til fornærmede eller etterlatte på deres vegne. 8. advokaten kan begjære lukkede dører av hensyn til fornærmede. 9. advokaten kan uttale seg om borgerlige rettskrav (erstatning til fornærmede).

Advokatfirmaet Teigstad har flere nyttige tips og bistår som bistandsadvokat på siden her.