Innbringelse etter politiloven

Innbringelse etter politiloven § 8 medfører ikke stilling som siktet. Politiet kan etter bestemmelsen bringe personer inn og holde de innesperret inntil 4 timer.

Innbringelse etter politiloven § 8 kan skje når:

1. noen på offentlig sted forstyrrer ro og orden eller den lovlige ferdsel, når 2. noen ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel, 3. når noen ikke oppgir eller gir tvilsomme opplysninger om navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet forlanger det eller 4. når noen treffes på eller ved et sted der det må antas å være begått en forbrytelse umiddelbart forut.

Politiet kan etter politiloven § 9 også bringe inn ”enhver som på grunn av beruselse forårsaket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre” til såkalt fyllearrest. De innbrakte må ikke ”holdes i arrest lenger enn nødvendig og ikke i noe tilfelle lenger enn til vedkommende er blitt edru”.

Etter politiloven § 13 kan politiet bringe hjem barn som er ute og vandrer uten formål etter kl. 22, eller der det er risiko for barnets liv eller helse. Begrensningen i hvor lenge Politiet kan holde innbrakte innebærer at de ikke anses som tvangsmidler etter den straffeprosessuelle forstand. Etter politiloven § 12 annet ledd kan politiet ta syke i midlertidig forvaring inntil betryggende plassering er funnet, når det er åpenbar grunn til å frykte at en person som politiet må ta hånd om etter første ledd, kan være til fare for seg selv eller andre. Slik forvaring skal være så kortvarig som mulig og må ikke strekke seg ut over 24 timer.

Å pågripe noen betyr at vedkommende pålegges å møte for påtalemyndigheten (politiet) eller at vedkommende bringes inn med makt.